Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

1 42

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là gì? Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là gì?

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin dữ liệu hóa đơn...

2. Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

MẪU BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

[01]Kỳ dữ liệu: Tháng ...............năm…… hoặc quý………..…năm...............

[02]Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:

Số:………

STT

Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày tháng năm lập hóa đơn

Tên người mua

Mã số thuế người mua/mã khách hàng

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng hàng hóa

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Tổng số thuế GTGT

Tổng tiền thanh toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 

Ngày......tháng......năm.....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
<Chữ ký số của người nộp thuế>

Ghi chú:

- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.

- Các chỉ tiêu (7), (8), (9) chỉ áp dụng đối với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng là cá nhân. Người bán tổng hợp dữ liệu của các hóa đơn bán cho người tiêu dùng là cá nhân trong ngày theo từng mặt hàng.

- Chỉ tiêu (6): người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 42
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm