Mẫu bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

1 681

Mẫu bảng tổng hợp giá trị về khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

Mẫu bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Mẫu được ban hành theo Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán

Tên dự án:

Mã dự án:

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư số: ……………..ngày.... tháng……. năm……………………

Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành từng lần số ……… ngày...... tháng …… năm ……

Nội dung công việc

Khối lượng hoàn thành

Giá trị khối lượng hoàn thành

Số tiền đề nghị thanh toán

Ghi chú

KLHT trong kỳ đề nghị thanh toán

Lũy kế KLHT đến thời điểm đề nghị thanh toán

Giá trị KLHT trong kỳ đề nghị thanh toán

Lũy kế giá trị KLHT đến thời điểm đề nghị thanh toán

Đề nghị thanh toán kỳ này

Lũy kế số đã thanh toán

 

Thực hiện Dự án …...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số:

 

 

 

 

 

 

 

1. Giá trị hợp đồng:

2. Giá trị phần Nhà nước tham gia Dự án (theo hợp đồng):

3. Lũy kế giá trị khối lượng Nhà đầu tư đã thực hiện đến kỳ đề nghị thanh toán:

4. Lũy kế giá trị phần Nhà nước đã giải ngân đến kỳ đề nghị thanh toán:

5. Giá trị đề nghị giải ngân phần Nhà nước kỳ này:

Số tiền bằng chữ: …………………(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ/DOANH
NGHIỆP DỰ ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA
THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP THUỘC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Mẫu bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

Mẫu bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 681
Thủ tục hành chính Xem thêm