Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là mẫu bảng tổng hợp lại toàn bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học qua các kỳ học, năm học. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá bao gồm 6 mẫu và được phân chia theo từng mẫu bảng cho từng lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học tại đây.

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học như sau:

Mẫu 1. Dùng cho lớp 1, 2, 3

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ ..... NĂM HỌC 20 ....... - 20 ....... LỚP: .......

TRƯỜNG: .........................................

STT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,
năm sinh
Nữ Môn học và hoạt động giáo dục ....
Tiếng việt Toán Tự nhiên và Xã hội Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Đạo đức Âm nhạc Mỹ thuật Thủ công Thể dục
1
2
3
4
5
6
7
8
GV. Chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Do khả năng hiển thị của trang nên chỉ hiển thị được một phần của bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học. Mời bạn đọc cùng tải về bản XLS hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Đánh giá bài viết
1 29.063
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm