Mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

1 1.667

Bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại kết quả nhận xét, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Mẫu bảng tổng hợp nêu rõ thông tin người được nhận xét, các tiêu chí nhận xét... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Đơn vị: ..........................................

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

TT

Họ và tên

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Chiều hướng và khả năng phát triển

   

Hoàn thành xuất sắc

Tỷ lệ %

Hoàn thành tốt

Tỷ lệ %

Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực

Tỷ lệ %

Không hoàn thành

Tỷ lệ %

Tốt

Tỷ lệ %

Trung bình

Tỷ lệ %

Kém

Tỷ lệ %

Giảm

Tỷ lệ %

Giữ mức

Tỷ lệ %

...

Tỷ lệ %

1

                                         

2

                                         

3

                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
 

............, ngày...tháng...năm...

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Mời bạn đọc cùng xem thêm mẫu phiếu đánh giá viên chức, mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chứcmẫu phiếu đánh giá xếp loại cán bộ

Đánh giá bài viết
1 1.667
Thủ tục hành chính Xem thêm