Mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập

1 7

Mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập là gì? Mẫu bảng gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập là gì?

Mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập. Mẫu bảng nêu rõ thông tin của người thuê, người nhận...

2. Mẫu bảng ghi chép tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP

Tờ số:

Hợp đồng gia công số: ………..………. ngày …………. Thời hạn …………………

Phụ kiện hợp đồng gia công số: …………….. ngày ………………. Thời hạn ……………………..

Bên thuê: ……………………………………. Địa chỉ …………………………..……..

Bên nhận: …………………………….………… Địa chỉ ………………………..….…

Mặt hàng: …………………………… Số lượng ………………………..…….…….…

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ………………………………………………………….

 

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

ĐV tính

Tờ khai

số…………….

ngày…………

 

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……

ngày………..

Tờ khai

số………………

ngày……………

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập

Mẫu bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm