Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

1 3

Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu là gì? Mẫu bảng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu là gì?

Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp về nguyên liệu nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, nguyên liệu nhập khẩu...

2. Mẫu bảng tổng hợp về nguyên liệu nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tờ số:

Nguyên liệu nhập khẩu: ………………………………………………….…………….

Bên thuê: …………………………………. Địa chỉ ………………………………….

Bên nhận: ……………………………………...…… Địa chỉ …………….………….

Mặt hàng: ……………………… Số lượng ………………………………….……….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………

 

Tên nguyên liệu

ĐV tính

Tờ khai

số…………..

ngày…………

 

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm