Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

1 3

Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu là gì? Mẫu bảng gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu là gì?

Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về sản phẩm gia công xuất khẩu. Mẫu bảng nêu rõ thông tin sản phẩm...

2. Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:

Hợp đồng gia công số: …………………. ngày ………..……. Thời hạn …………

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ……………………………………………………………………………….

Bên thuê: …………………………………. Địa chỉ ………………………………….

Bên nhận: ……………………………………...…… Địa chỉ …………….………….

Mặt hàng: ……………………… Số lượng ………………………………….……….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………

 

Mã hàng

ĐV tính

Tờ khai

số…………..

ngày…………

 

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tổng cộng

Ghi chú

 

 

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

Mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm