Mẫu bảng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

1 30

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp về số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, tổng số học sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ ………….
PHÒNG NỘI VỤ-LĐTBXH ………………………..

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH HƯỞNG
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Số TT

Họ và tên

Học sinh thuộc đối tượng

Học kỳ

Loại hình giáo dục (đánh dấu X)

Học phí và các khoản đóng góp (ngàn đồng)

Trợ cấp một lần mua sách, vở đồ dùng học tập (ngàn đồng)

       

Công lập

Ngoài công lập

Miễn

Giảm

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

TỔNG CỘNG

             
 

............., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Đánh giá bài viết
1 30
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm