Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý)

Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý) là gì? Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý) là gì?

Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý) là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu. Mẫu nêu rõ nội dung xác định giá trị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý)

CƠ QUAN QUẢN LÝ
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
CẤP QUẢN LÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH*

Kỳ………., năm:……….Đề án:………………………………

(Kèm theo biên bản nghiệm thu số…………., ngày…..tháng ... năm……)

TT

Hạng mục công việc và chi phí

Đơn vị tính

Theo dự toán được duyệt

(QĐ số:…………….)

Khối lượng nghiệm thu

Khối lượng, giá trị thanh toán

Chuyển bước sau thanh toán (nếu có)

Đơn giá

Khối lượng

Thành tiền

Đơn giá

Khối lượng

Thành tiền

Khối lượng

Thành tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được thanh toán (bằng chữ): ……………….

Thủ trưởng đơn vị chủ trì
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thư ký Hội đồng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

 

Thủ trưởng cơ quan quản lý (xác nhận)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

* Bảng này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý để tổng hợp giá trị khối lượng các hạng mục công việc được nghiệm thu.

Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý)

Mẫu bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 21
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm