Mẫu báo cáo chi phí sản xuất thóc gạo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2018//TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BIỂU MẪU BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÓC

VỤ ……………………….

Tỉnh:.....................................................................

Tổng số mẫu điều tra: …………………….., trong đó: …………..hộ, ……………, xã ………………huyện.

Diện tích xác định chi phí sản xuất, tính giá thành thống kê theo biểu mẫu dưới đây: ………………..hecta.

STT

Khoản mục

ĐVT

Lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

I

Chi phí vật chất 1 ha

đồng

1

Giống

kg

2

Chi phí làm đất

đồng

3

Phân bón

- Ure

kg

- DAP

kg

- Lân

kg

- Kali

kg

- NPK

kg

- Phân bón lá

kg

- Phân khác (hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, vi sinh,)

Kg hoặc lít

4

Chi phí khấu hao TSCĐ

đồng

5

Chi phí thuốc bảo vệ thực vật

đồng

- Trừ sâu

đồng

- Trừ bệnh

đồng

- Diệt cỏ

đồng

- Khác

đồng

6

Chi phí thuê đất (nếu có)

7

Chi phí tưới, tiêu

- Xăng, dầu, điện (*)

đồng

- Thuê bơm (**)

đồng

- Sửa chữa kênh mương (nếu có)

đồng

8

Chi phí dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng

đồng

9

Chi phí cho dịch vụ thủy lợi (nếu có)

10

Chi phí lãi vay từ các tổ chức tín dụng

đồng

11

Chi phí thu hoạch (thuê máy gặt, vận chuyển, bao bì, phơi, sấy...) (***)

đồng

12

Chi phí khác

đồng

II

Chi phí lao động

công

- Làm đất-sửa bờ (cày, bừa, trục)

công

- Ngâm ủ giống

công

- Gieo mạ, nhổ mạ và gieo sạ (hoặc cấy)

công

- Dặm thóc

công

- Làm cỏ

công

- Bón phân

- Bơm nước

công

- Phun thuốc BVTV

công

- Gặt

công

- Tuốt thóc

công

- Vận chuyển

công

- Phơi thóc, sấy thóc

công

- Thăm đồng (nếu có)

công

- Công khác

công

III

Giá trị sản phẩm phụ thu hồi (nếu có)

đồng

IV

Các khoản được hỗ trợ (nếu có)

đồng

V

Tổng chi phí sản xuất 1 ha (I+II-III-IV)

đồng

VI

Năng suất 1 ha

kg

VII

Giá thành sn xuất (IV:V)

đồng/kg

VIII

Giá bán thóc

đồng/kg

1

Thóc khô

đồng/kg

2

Thóc tươi

đồng/kg

IX

Tổng doanh thu

đồng

X

Lợi nhuận

đồng

1

Lợi nhuận so với chi phí sản xuất

%

2

Lợi nhuận so với tổng doanh thu

%

Ghi chú:

- (*) và (**): nếu thuê bơm nước khoán gọn theo diện tích hoặc theo giờ thì không tính công lao động bơm nước vào mục chi phí lao động.

- (***): Nếu thuê máy gặt đập liên hoàn và thuê vận chuyển theo hecta thì không tính công gặt, tuốt và vận chuyển thóc trong mục chi phí lao động.

- Trường hợp công gặt, tuốt thóc và vận chuyển không tách riêng được thì tính gộp thành 01 khoản mục chung.

Đánh giá bài viết
1 142
Thủ tục hành chính Xem thêm