Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe

1 7

Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe là gì?

Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo chi tiết về kết quả công tác sát hạch lái xe. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả sát hạch lái xe... Mẫu được ban hành theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP...
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …. tháng …. năm ……

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CÔNG TÁC SÁT HẠCH LÁI XE

(Từ ngày……đến ngày……)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

TT

Cơ sở đào tạo

Kỳ sát hạch

Mô tô

Ô tô

Số thí sinh dự sát hạch

Số thí sinh vắng

Số thí sinh đạt sát hạch

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,...

GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe

Mẫu báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch lái xe

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm