Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin công tác triển khai thực hiện, kết quả thực hiện và phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ như sau:

UBND HUYỆN ..........

TRƯỜNG ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: .............

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ năm .......

Thực hiện kế hoạch số .............. của trường ............... ngày...tháng...năm... về việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ năm ......

Nay trường .................. báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện:

Đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ năm ......... số ................... ngày .../.../... của đơn vị.

Đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy chửa cháy trong năm ............... số ........................ ngày .../.../.... của đơn vị.

Việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ được triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.

II. Kết quả thực hiện:

1. Công tác An toàn vệ sinh lao động

- Tuyên truyền, vận động các Cán bộ, Viên chức nhà trường chấp hành nghiêm các qui định An toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các cơ quan, ban nghành đoàn thể trong và nhà trường chấp hành nghiêm các qui định pháp luật về An toàn vệ sinh lao động.

- Không có trường hợp nào vi phạm về An toàn vệ sinh lao động và bị tai nạn lao động.

2. Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lí vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, pháo

- Phối hợp với các cơ quan, ban nghành đoàn thể UBND xã .................... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các CB-GV-CNV và học sinh nhà trường chấp hành nghiêm các qui định pháp luật trong quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tạo phong trào sâu rộng trong nhà trường và người dân tự giác chấp hành và tham gia thực hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng theo quy định.

- Tuyên truyền, vận động các CB-GV-CNV và học sinh nhà trường chấp hành nghiêm các qui định pháp luật trong quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tạo phong trào sâu rộng trong nhà trường và người dân tự giác chấp hành và tham gia thực hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng theo quy định.

- Không phát hiện các trường hợp nào liên quan đến chế tạo, sử dụng, mua bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong nhà trường.

* Những hạn chế, tồn tại:

Không.

III. Phương hướng tới:

Tiếp tục phát huy những mặt đã làm được để thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ.

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thực hiện và tổng kết báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ vào cuối năm ................../.

Nơi nhận:

- PGDĐT huyện

- GV, NV, HS

- Lưu: VT

Hiệu trưởng

Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Đánh giá bài viết
1 1.678
Thủ tục hành chính Xem thêm