Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

1 17

Mẫu báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá sỡ tàu biển. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

(1)
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày tháng năm

BÁO CÁO
Về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng năm ………

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (nơi đặt cơ sở phá dỡ tàu biển).

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN

1. Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ………………………………..………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….....

3. Tên và địa chỉ đặt cơ sở phá dỡ tàu biển: ………………………………………….

4. Tên người liên hệ khi cần:………………………….Chức vụ: ………………….…

Điện thoại:…………………. Fax:………………….. E-mail: ……………………....…

II. THÔNG TIN VỀ PHÁ DỠ TÀU BIỂN TRONG NĂM

STT

Tên tàu biển

Số đăng ký

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT

Loại tàu

Trọng tải

Ngày bắt đầu phá dỡ

Ngày hoàn thành phá dỡ

1.

 

 

Số...., ngày ………..

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

III. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại: ………………….………………………………………………………….

2. Về công tác xử lý nước thải, khí thải và tiếng ồn: …………………………………

3. Về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường: ………………

4. Đề xuất và kiến nghị: (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

(2)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ cơ sở;

(2) Đại diện có thẩm quyền của (1).

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Thủ tục hành chính Xem thêm