Mẫu báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý, năm của Đảng ủy

1 5.825

Báo cáo quý, năm công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

Mẫu báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý, năm của Đảng ủy đưa ra những nội dung chính, trọng tâm của từng quý, từng năm. Trong bài viết này, VnDoc.com mời các bạn theo dõi bài báo cáo mẫu của Đảng ủy.

Mẫu: BC2

ĐẢNG UỶ ...

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Số - BC/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

..............., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát Quý... năm 20….

A- Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra:

I- Kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định:

1- Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm:

2- Kiểm tra việc thực hiện NVKT và THKL trong Đảng:

3- Thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng:

4- Giải quyết tố cáo đảng viên, tổ chức đảng:

5- Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng:

6- Kiểm tra tài chính- ngân sách, thu nộp và sử dụng đảng phí:

II- Công tác xây dựng ngành:

III- Tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 ĐL Đảng:

  • Tham mưu cho cấp uỷ kiểm tra:

2- Thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao:

B- Công tác giám sát:

C- Nhiệm vụ trọng tâm tháng tới:

Nơi nhân:

- UBKT Đảng uỷ Khối (báo cáo).

- Đảng uỷ ...;

- Lưu UBKT, VT.

T/M UỶ BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUÝ.../…
VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

STT

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

 

Tổng số

Cấp thực hiện

 

Cấp tỉnh và tương đương

Cấp huyện và tương đương

Cấp
cơ sở

Chi bộ

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

A

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG

           

I

KIỂM TRA

           

1

Kiểm tra đảng viên

           
 

Tổng số đảng viên được kiểm tra

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên các cấp

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Có khuyết điểm, vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên

           

2

Kiểm tra tổ chức đảng

           
 

Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Có khuyết điểm, vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           

II

GIÁM SÁT

           

1

Giám sát đảng viên

           
 

Tổng số đảng viên được giám sát

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên các cấp

           
 

Đã thực hiện xong:

           
 

Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm

           
 

Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

           

2

Giám sát tổ chức đảng

           
 

Tổng số tổ chức đảng được giám sát (các chi bộ)

           
 

Đã kết thực hiện xong:

           
 

Trong đó phát hiện có dấu hiệu vi phạm

           
 

Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

           

III

THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA CẤP UỶ CÁC CẤP VÀ CHI BỘ

           

1

Thi hành kỷ luật đảng viên

           
 

Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật

           
 

Trong đó: Cấp ủy viên các cấp

           
 

Hình thức kỷ luật

           
 

Khiển trách

           
 

Cảnh cáo

           
 

Cách chức

           
 

Khai trừ

           

2

Xử lý khác đối với đảng viên

           
 

Đình chỉ sinh hoạt

           
 

Xoá tên, cho rút

           
 

Xử lý pháp luật

           
 

Xử lý hành chính

           

3

Thi hành kỷ luật tổ chức đảng

           
 

Tổng số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật

           
 

Hình thức kỷ luật

           
 

Khiển trách

           
 

Cảnh cáo

           
 

Giải tán

           

IV

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA CẤP UỶ CÁC CẤP

           

1

Giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên

           
 

Tổng số phải giải quyết

           
 

Đã giải quyết xong, kết luận

           
 

Giữ nguyên hình thức kỷ luật

           
 

Thay đổi hình thức kỷ luật

           
 

Trong đó: Tăng hình thức kỷ luật

           
 

Giảm hình thức kỷ luật

           
 

Xoá kỷ luật

           

2

Giải quyết khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng

           
 

Tổng số phải giải quyết

           
 

Đã giải quyết xong, kết luận

           
 

Giữ nguyên hình thức kỷ luật

           
 

Thay đổi hình thức kỷ luật

           
 

Trong đó: Tăng hình thức kỷ luật

           
 

Giảm hình thức kỷ luật

           
 

Xoá kỷ luật

           

B

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 32 ĐIỀU LỆ ĐẢNG

           

I

KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP VÀ CHI BỘ

           

1

Kiểm tra đảng viên

           
 

Tổng số đảng viên được kiểm tra

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên các cấp

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Đảng viên có vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên

           

2

Kiểm tra tổ chức đảng

           
 

Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Tổ chức đảng có vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           

II

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

           

1

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

           
 

Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Số tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra

           
 

Số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra

           

2

Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới

           
 

Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Số tổ chức đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật

           
 

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền

           
 

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật không đúng nguyên tắc, thủ tục

           
 

Số đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật

           
 

Số đảng viên bị oan, sai

           

III

GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

           

1

Giám sát đảng viên

           
 

Tổng số đảng viên được giám sát

           
 

Trong đó: Cấp ủy viên các cấp

           
 

Đã thực hiện xong:

           
 

Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm

           
 

Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

           

2

Giám sát tổ chức đảng

           
 

Tổng số tổ chức đảng được giám sát

           
 

Đã kết thực hiện xong:

           
 

Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm

           
 

Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

           

IV

THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

           
 

Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật

           
 

Trong đó: Cấp ủy viên các cấp

           
 

Hình thức kỷ luật

           
 

Khiển trách

           
 

Cảnh cáo

           
 

Cách chức

           
 

Khai trừ

           

V

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

           

1

Giải quyết tố cáo đảng viên

           
 

Tổng số phải giải quyết

           
 

Trong đó: Cấp uỷ viên các cấp

           
 

Đã giải quyết xong, kết luận

           
 

Chưa có cơ sở kết luận

           
 

Tố sai

           
 

Tố đúng và đúng một phần

           
 

Trong đó: Đúng có vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           

2

Giải quyết tố cáo tổ chức đảng

           
 

Tổng số phải giải quyết

           
 

Đã giải quyết xong, kết luận

           
 

Chưa có cơ sở kết luận

           
 

Tố sai

           
 

Tố đúng và đúng một phần

           
 

Trong đó: Đúng có vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Đã thi hành kỷ luật

           

VI

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

           
 

Tổng số phải giải quyết

           
 

Đã giải quyết xong, kết luận

           
 

Giữ nguyên hình thức kỷ luật

           
 

Thay đổi hình thức kỷ luật

           
 

Trong đó: Tăng hình thức kỷ luật

           
 

Giảm hình thức kỷ luật

           
 

Xoá kỷ luật

           

VII

KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

           

1

Về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh

           
 

Tổng số tổ chức được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Có vi phạm

           
 

Phải thi hành kỷ luật

           
 

Số tiền sai phạm phải truy thu (triệu đồng)

           
 

Đã thu (triệu đồng)

           
 

Số đảng viên có vi phạm

           
 

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật

           

2

Về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí

           
 

Tổng số tổ chức được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Có vi phạm

           
 

Số tiền đảng phí phải truy thu (1.000đ)

           
 

Tổng số đảng viên được kiểm tra

           
 

Đã kiểm tra xong, kết luận

           
 

Số đảng viên có vi phạm

           
 

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật

           
 

Số tiền đảng phí phải truy thu (1.000đ)

           

 

Thống kê đảng viên, tổ chức đảng vi phạm

TT

Họ và tên

Đơn vị

công tác

Chức vụ

Nội dung

lỗi phạm

Hình thức xử lý

Cơ quan xử lý

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

Mẫu: BC3

ĐẢNG ỦY ...

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Số - BC/UBKT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..............., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm ..., phương hướng, nhiệm vụ năm ... 

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Khái quát tình hình chung có tác động đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (thuận lợi, khó khăn), nêu một số nội dung thể hiện trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng có tính định hướng chung cho công tác kiểm tra.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG NĂM...

1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1.1- Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm:

1.2- Kiểm tra việc thực hiện NVKT và THKL trong Đảng:

1.3- Thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng:

1.4- Giải quyết tố cáo đảng viên, tổ chức đảng:

1.5- Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng:

1.6- Kiểm tra tài chính- ngân sách, thu nộp và sử dụng đảng phí:

2- Công tác tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao.

3- Đánh giá chung.

(Ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác kiểm tra, giam sát, thi hành kỷ luật đảng trong năm).

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM ...

- Căn cứ những định hướng tại nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp mình về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo của UBKT cấp trên để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp mình cho phù hợp, thiết thực.

- Nêu những biện pháp chủ yếu để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nêu trên.

IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nêu ngắn gọn những đề xuất, kiến nghị cần thiết qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Nơi nhận:

- UBKT Đảng ủy Khối (báo cáo);

- Đảng ủy (báo cáo);

- Các chi bộ;

- Lưu ĐU, UBKT.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA...

CHỦ NHIỆM

 

...

Đánh giá bài viết
1 5.825
Thủ tục hành chính Xem thêm