Mẫu báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

1 4.368

Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2017-2018

Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2017-2018 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Mẫu báo cáo nêu rõ công tác phổ biến giáo dục trong năm học qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

PHÒNG GD&ĐT ......

TRƯỜNG .......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ...............

..............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Năm học: 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch số ........................ của .................................. về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2018;

Căn cứ Hướng dẫn số .......................... của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018;

Trường.......................... báo cáo sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền miệng:

1.1. Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ

Nhà trường tổ chức đưa tin về pháp luật trên cổng thông tin điện tử, bản tin của trường đến toàn thể CB, GV, CNV và học sinh. Thông qua các buổi họp liên tịch, Hội đồng sư phạm đối với CB, GV, CNV và tiết sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đội, Sao cho học sinh. Chú ý những vấn đề gắn liền với cuộc sống, học tập của học sinh.

Duy trì thực hiện bản tin An toàn giao thông, áp phích tuyên truyền ý thức thức tuân thủ Luật giao thông.

Tổ chức phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt năm 2005; Luật Giao thông đường thủy nội địa, sửa đổi năm 2014

1.2. Việc thực hiện Đề án ..... “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” từ năm ..... đến năm ......

Đã thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật tại trường, thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL tại đơn vị, tủ sách đặt tại phòng thư viên nên phát huy hiệu quả do giáo viên dễ dàng tiếp cận.

Thường xuyên tổ chức các buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên trong buổi sinh hoạt của ngày pháp luật. Tạo điều kiện để giáo viên làm công tác tuyên truyền viên pháp luật, tham gia đầy đủ các buổi triển khai pháp luật của các cấp.

Thực hiện công tác kiểm tra việc tuyên truyền pháp luật và triển khai của giáo viên đến học sinh.

1.3. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngày pháp luật”

Thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai ngày pháp luật theo kế hoạch số .............................. của trường ................... về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học ...............; văn bản số .......................... của phòng Giáo dục và Đào tạo .............. về hướng dẫn thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018, định kì nhà trường sinh hoạt hàng tháng (trong cuộc họp Hội đồng nhà trường) để tập trung triển khai những văn bản pháp luật mới và triển khai lại các văn bản pháp luật đã ban hành theo kế hoạch xây dựng.

1.4. Thực hiện việc tuyên truyền các văn bản pháp luật khác:

Phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, HĐND và UBND Thành phố liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại đơn vị: Điều lệ nhà trường tương ứng với bậc học; Đạo đức nhà giáo; các quy định về chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phổ biến giáo dục thông qua tủ sách pháp luật

Nhà trường có xây dựng tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL tại đơn vị, các danh mục sách pháp luật được trang bị, bổ sung theo yêu cầu tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số ...................... của Giám đốc Sở GD&ĐT .................... về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo và nhu cầu thực tế nghiên cứu giảng dạy, học tập của trường.

Kịp thời giới thiệu nội dụng sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới trên bảng tin Thư viện, trang web của trường để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật của Tủ sách pháp luật.

Tủ sách đặt tại phòng thư viện của nhà trường để giáo viên dễ dàng tiếp cận trong giờ ra chơi và nghỉ tiết. Do đặc thù của giáo viên làm việc cả ngày nên thời gian mượn và đọc sách còn nhiều hạn chế.

3. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội thi, hội thảo, tọa đàm pháp luật.

Trong học năm học, nhà trường đã tổ chức thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ dành cho học sinh bằng hình thức thi đố vui dưới sân cờ trong thứ hai đầu tuần.

4. Việc lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật cho học sinh

Việc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân được gắn chặt. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các khối lớp, cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.

Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đạo đức, gắn kết chặt chẽ với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiến hành kiểm tra, đánh giá khuyến khích theo tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh, không yêu cầu học sinh học thuộc lòng, làm bài rập khuôn theo bài mẫu; tổ chức dạy học các môn Đạo đức phù hợp với thực tế địa phương và điều kiện nhà trường; coi trọng việc trao đổi, tranh luận, thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp gây hứng thú học tập cho học sinh. Qua đó giáo dục cho các em về Bộ luật Hình sự 2015; Luật An toàn thông tin mạng 2015; Luật giao thông đường bộ 2008; Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đảng giới năm 2006; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (Công ước Quốc tế về quyền trẻ em); Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,...

Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa, các tiết học thực hiện lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nhân dịp các ngày lễ trong năm như 20/10, 22/12, 3/2, 26/3, mùng 10 tháng 3 âm lịch, 30/4, 1/5,...các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường thông qua các hình thức hoạt động theo chủ điểm năm học, chủ điểm giáo dục hàng tháng, đưa nội dung phù hợp từng thời điểm và từng đối tượng.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ – KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: nhà trường đã tập trung giáo dục pháp luật vào các nội dung cơ bản như các văn bản của ngành giáo dục; về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; về luật cán bộ công chức, viên chức; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ cơ sở; về hội nhập quốc tế và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng.

Cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế tuyên truyền pháp luật cùng các đoàn thể trong nhà trường đã xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường.

Giáo dục tư tưởng cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh xác định rõ việc học tập để hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình.

Giới thiệu với cán bộ, công chức, viên chức địa chỉ các Website về pháp luật, thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử nhà trường (Thông tin pháp luật) để tự học, nghiên cứu.

Trong năm học, nhà trường đã tổ chức nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Kiểm tra theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ pháp chế làm công tác tuyên truyền viên pháp luật theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo và các văn bản về chính sách, pháp luật của nhà nước.

Ngoài những văn bản được cấp phát còn tìm hiểu và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan qua mạng Internet.

Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viên trường. Sắp xếp, hệ thống hoá các danh mục sách về pháp luật.

2. Kiến nghị: Không

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của Đảng và Nhà nước.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ pháp chế làm công tác tuyên truyền pháp luật của nhà trường.

3. Nâng cao hiệu quả lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường đối với bộ môn Đạo đức.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

5. Tăng cường việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên cổng thông tin điện tử.

6. Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật như kinh phí, trang bị các loại sách về giáo dục pháp luật.

IV. ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CÔNG TÁC

Trên đây là báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học...................... của trường .................................... ./.

Nơi nhận:

- ...........................

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 4.368
Thủ tục hành chính Xem thêm