Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ

1 4

Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ là gì?

Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác tháng của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kế hoạch thực hiện công tác tháng tiếp theo...

2. Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………….(1)
Số: /BC-……….(2)

Hà Nội, ngàythángnăm ….

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG....
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG ….. NĂM …….

I. CÔNG TÁC THÁNG...

1. Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch (nêu ngắn gọn, chú ý nhiệm vụ trọng tâm).

2. Thực hiện các công việc đột xuất:

3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng:

a. Kết quả thực hiện công tác trong tháng (tiến độ, kết quả).

b. Những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện;

4. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước ở phạm vi ngành:

(tình hình chung và nổi bật trong ngành).

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG....NĂM....

1. Công việc dự kiến hoàn thành trong tháng:

- (Lưu ý các đề án văn bản phải trình Chính phủ và các cấp lãnh đạo, các công văn cần trả lời).

2. Các công việc khác:

3. Kiến nghị, đề nghị (nếu có).

Nơi nhận:
- ...Văn phòng Bộ,
- Lưu(4)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(3)
(Ký tên)

____________

(1) Tên đơn vị báo cáo (Thí dụ: Vụ công chức, viên chức....)

(2) Tên viết tắt đơn vị báo cáo (Số..../BC-CCVC).

(3) Thẩm quyền ký thuộc Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng đơn vị soạn thảo báo cáo.

(4) Đơn vị soạn thảo (Vụ Công chức viên chức).

Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác tháng của Bộ Nội vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm