Mẫu báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo thanh tra

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm. Mẫu dùng để tổng kết lại công tác thanh tra: Hành chính, chính sách bảo trợ xã hội, hính sách phòng, chống TNXH.... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …..

THANH TRA SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 20….

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA

6 tháng đầu năm (hoặc cả năm 20 ….)

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA

TT

Nội dung

Số cơ quan/đơn vị được thanh tra

Tổng số kiến nghị

Tổng số quyết định xử phạt

Tổng số tiền xử phạt (1000 đồng)

Số cán bộ làm sai chính sách (người)

Số đối tượng hưởng chính sách sai quy định (người)

Số tiền cắt, thu hồi trợ cấp (1000 đồng)

Ghi chú

1

Thanh tra hành chính

2

Thanh tra việc thực hiện pháp luật dạy nghề

3

Thanh tra chính sách đối với NCC với CM

4

Thanh tra chính sách phòng, chống TNXH

5

Thanh tra chính sách bảo trợ xã hội

6

Thanh tra chính sách bảo vệ, CSTE

7

Thanh tra khác

8

Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra

9

Phối hợp kiểm tra liên ngành

Người lập biểu CHÁNH THANH TRA

(ký ghi rõ họ, tên)

Mẫu báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Đánh giá bài viết
1 574
Thủ tục hành chính Xem thêm