Mẫu báo cáo của Đảng ủy hàng tháng

1 3.679

Mẫu báo cáo tháng của cấp ủy

Mẫu báo cáo của cấp ủy hàng tháng được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu báo cáo tình hình diễn ra tại Đảng ủy trong vòng 1 tháng, báo cáo được nộp vào ngày 20 hàng tháng.

Mẫu báo cáo của cấp ủy hàng tháng

ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ/CHI ỦY …………..               ………….., ngày tháng năm 201…

*

Số BC/ĐU/CB

BÁO CÁO THÁNG…../201…

I- NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI LÊN VỀ TƯ TƯỞNG, TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, DƯ LUẬN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CHI BỘ, ĐẢNG BỘ:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

Tổ chức đảng tập trung lãnh đạo nội dung nhiệm vụ vụ gì? Kết quả thực hiện? (về chuyên môn, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan….)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Tổ chức đảng có bàn (hoặc tham gia) về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của tổ chức đảng, của cơ quan không? Nội dung, phạm vi, mức độ bàn?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Tổ chức bộ máy, cán bộ có thay đổi, điều chỉnh gì không (đề bạt, luân chuyển, nghỉ hưu…)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

IV. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN.

1. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nghe thời sự,phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách, các văn bản pháp luật mới? Nội dung? Phạm vị và cách thức phổ biến?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Kết quả giải quyết những vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng.

...........................................................................................................................................................................................................................................................………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG.

1. Nội dung làm việc giữa cấp ủy, chuyên môn với các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong cơ quan?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tập trung vào nội dung gì?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG.

1. Nội dung sinh hoạt đảng ủy, chi ủy?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Số chi bộ sinh hoạt chuyên đề, nội dung chuyên đề :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong tháng? Kết quả thực hiện?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển đảng viên

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

VII. NHỮNG TỒN TẠI VÀ KẾ HOẠCH CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

VIII. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, UBND TỈNH, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH (Ghi rõ cấp nào):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

T/M BCH ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)

Đánh giá bài viết
1 3.679
Thủ tục hành chính Xem thêm