Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

1 416

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử cũng giống như chức năng của hóa đơn thông thường. Tuy nhiên hóa đơn điện tử được khởi tạo, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử nhằm góp phần hiện đại hoá công tác cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính bảo mật của Doanh nghiệp. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử như sau để các bạn hiểu rõ hơn về quy định của hóa đơn điện tử kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Mẫu báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tửMẫu báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử

Nội dung chi tiết Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính)

Kỳ.......năm......

Tên tổ chức: ...........................................................................................................................................

Mã số thuế: ............................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử

Tên hóa đơn Ký hiệu mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
 Mã số thuế Tên Địa chỉ
                   

........., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn cùng tải Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử định dạng .DOC hoặc .PDF về để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
1 416
Thủ tục hành chính Xem thêm