Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

1 3

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là gì? Mẫu bản báo cáo đánh giá thực hành tốt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là gì?

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin dược liệu...

2. Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày tháng năm ….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
“THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHAI THÁC DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN” (GACP)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỢT KIỂM TRA

- Thời gian kiểm tra: ...

- Thời gian kiểm tra trước gần nhất: ...

- Hình thức kiểm tra: ...

- Phạm vi kiểm tra: ...

2. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

+ Tên cơ sở: ...

+ Địa chỉ cơ sở: ...

+ Điện thoại: ...

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: …

+ Tên dược liệu được đánh giá:...

3. THÔNG TIN VỀ ĐOÀN KIỂM TRA

- Quyết định số:...

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:...

II. KIỂM TRA THỰC TẾ

1. Đặc điểm vùng trồng. Hợp đồng với các hộ dân (nếu có)

2. Nhân sự và đào tạo

3. Quy trình nuôi trồng, thu hái và khai thác dược liệu

4. Trang thiết bị, cơ sở vật chất

5. Đảm bảo chất lượng

6. Kho bảo quản

7. Vệ sinh và điều kiện vệ sinh

8. Kiểm tra chất lượng: kiểm nghiệm theo hợp đồng (nếu có)

9. Hồ sơ, tài liệu

10. Đánh giá nội bộ

III. DANH MỤC CÁC TỒN TẠI

STT

Tồn tại

Tham chiếu

Xếp loại

1.

Đặc điểm vùng trồng.

1.1

 

 

 

2.

Nhân sự và đào tạo

2.1

 

 

 

3.

Quy trình nuôi trồng, thu hái và khai thác dược liệu

3.1

 

 

 

4.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất

4.1

 

 

 

5.

Đảm bảo cht lưng

5.1

 

 

 

6.

Kho bảo quản

6.1

 

 

 

7.

Vệ sinh và điều kiện vệ sinh

7.1

 

 

 

8.

Kim tra chất lượng

8.1

 

 

 

9.

Hồ sơ, tài liệu

9.1

 

 

 

10.

Đánh giá nội bộ

10.1

 

 

 

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

V. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ ...

Đoàn Kiểm tra

Đại diện Công ty
(ký tên)

Thư ký
(ký tên)

Trưởng Đoàn
(ký tên)

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm