Mẫu báo cáo diện tích đất dành cho thể dục, thể thao

1 30

Mẫu báo cáo thống kê diện tích đất dành cho thể dục, thể thao

Mẫu báo cáo thống kê diện tích đất dành cho thể dục, thể thao là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê về diện tích đất dành cho thể dục thể thao. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tổng diện tích dành cho thể thao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thống kê diện tích đất dành cho thể dục, thể thao như sau:

Ngày nhận báo cáo: .... năm sau

DIỆN TÍCH ĐẤT DÀNH CHO THỂ DỤC, THỂ THAO
Năm 20 ...

Đơn vị báo cáo:
Sở VHTTDL …….
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thể dục thể thao
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị: Ha

STT

Danh mục

Mã số

Hiện trạng đất thể dục, thể thao

Dự báo nhu cầu sử dụng đất thể dục, thể thao

Tổng diện tích

Đất có quy hoạch

Đất chưa quy hoạch

Đất ....

Đất ....

A

B

C

1

2

3

4

1

Đất các công trình thể dục, thể thao. Chia ra:

         

- Cấp tỉnh, thành phố

         

- Cấp quận, huyện

         

- Cấp xã

         

2

Đất dùng cho các công trình khác phục vụ thể dục, thể thao như: Trụ sở, trường thể thao, viện nghiên cứu

         
             
             
 

............., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê diện tích đất dành cho thể dục, thể thao

Mẫu báo cáo thống kê diện tích đất dành cho thể dục, thể thao

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm