Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh

1 6

Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh là gì? Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh là gì?

Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép báo cáo về định kỳ của công ty điện tỉnh về việc tiếp cận điện năng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, các vướng mắc khó khăn khi tiếp cận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…….

……., ngày…..tháng….năm……

Kính gửi: Sở Công Thương ……….

Công ty Điện lực …….. tổng hợp thông tin báo cáo tình hình tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Kết quả thực hiện:

- Số lượng khách hàng sử dụng điện đăng ký đấu nối vào lưới điện trung áp.

- Chi tiết thời gian xử lý các thủ tục của ngành điện đối với từng khách hàng sử dụng điện đăng ký đấu nối vào lưới điện trung áp. Tổng hợp thời gian bình quân cho 1 khách hàng.

- Số lượng khách hàng có thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện lớn hơn tổng thời gian quy định.

2. Các vướng mắc, khó khăn:

- Nguyên nhân các khách hàng có thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện lớn hơn tổng thời gian quy định.

- Các khó khăn, vướng mắc khác.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….;
- Lưu: …….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh

Mẫu báo cáo định kỳ của công ty điện lực tỉnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm