Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu

1 4

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu là gì? Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo định kỳ của sở công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu là gì?

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về định kỳ của Sở Công thương. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo định kỳ của sở công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu

UBND…………..
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../……

….., ngày……tháng…..năm…….

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VỀ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SẢN XUẤT NHẬP KHẨU DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG (Năm…………………)

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)

Sở Công Thương tỉnh…….tổng hợp thông tin báo cáo của doanh nghiệp về phương tiện, thiết bị sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại địa phương hàng năm và các phương tiện, thiết bị đã dán nhãn năng lượng trong năm………….

Số Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo Phụ lục 3, Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương……………Doanh nghiệp.

Số Doanh nghiệp không báo cáo:…………………Doanh nghiệp.

STT

Tên Sản phẩm

Cơ sở sản xuất

Xuất xứ

Model

Đã/Chưa Dán nhãn TKNL

Hiệu suất năng lượng

Cấp/Mức hiệu suất năng lượng

Tiêu chuẩn TCVN

Thời gian đăng ký dán nhãn năng lượng

Sản lượng tiêu thụ trong kỳ

Ghi chú

 

Doanh nghiệp 1.

Địa chỉ:

I

Sản phẩm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sản phẩm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp 2.

Địa chỉ:

I

Sản phẩm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sản phẩm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Mẫu báo cáo định kỳ của sở công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu

Mẫu báo cáo định kỳ của sở công thương về phương tiện thiết bị sản xuất nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm