Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng

1 9

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng là gì? Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng là gì?

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép báo cáo định kỳ của Sở Công thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình tiếp cận điện năng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng

UBND……..
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../…….

……., ngày ….. tháng …. năm …….

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo)

Sở Công Thương …….. tổng hợp thông tin báo cáo tình hình tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Kết quả thực hiện:

- Số lượng khách hàng sử dụng điện đăng ký đấu nối vào lưới điện trung áp.

- Chi tiết thời gian xử lý các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước đối với từng khách hàng sử dụng điện đăng ký đấu nối vào lưới điện trung áp. Tổng hợp thời gian bình quân cho 01 khách hàng.

- Số lượng khách hàng có thời gian thực hiện các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước lớn hơn tổng thời gian quy định.

- Tổng hợp chung từ các báo cáo của Công ty Điện lực tỉnh thành phố.

2. Các vướng mắc, khó khăn:

- Nguyên nhân các khách hàng có thời gian thực hiện các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước lớn hơn tổng thời gian quy định.

- Các khó khăn, vướng mắc khác.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………..;
- Lưu: ……….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng 

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công Thương về tình hình thực hiện tiếp cận điện năng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm