Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ

1 5

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ là gì? Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ là gì?

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo định kỳ về trang thiết bị phụ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về trang thiết bị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ

UBND…………..
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../……

……, ngày…..tháng…..năm……

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ SỬ DỤNG TRONG TỒN TRỮ VÀ PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC TẠI CỦA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN

(Năm …………....)

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện quy định theo Thông tư số 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu, ……… (tên Sở Công Thương) báo cáo về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu trong……………..(ghi năm báo cáo) tại các doanh nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Về trang thiết bị phụ trợ trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học

STT

Tên thiết bị, máy móc

Nơi sản xuất/xuất xứ

Năm sản xuất

Model

Đã/Chưa công bố hợp chuẩn, hợp quy

Tiêu chuẩn TCVN thiết kế

Ghi chú

 

Doanh nghip 1.

 

I

Thiết bị 1

 

 

 

 

 

 

II

Thiết bị 2

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp 2

 

I

Thiết bị 1

 

 

 

 

 

 

II

Thiết bị 2

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp n

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý sản xuất, sửa chữa, sử dụng trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn

…………………………………………………………………………………………..

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………..………………………………/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ

Mẫu báo cáo định kỳ của Sở Công thương về trang thiết bị phụ trợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm