Mẫu báo cáo định kỳ

1 441

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

UBND XÃ.................
Ban Thú y

______

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày...... tháng........năm......

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....

Công tác khống chế dịch bệnh

1. Tình hình dịch bệnh

Bệnh.............. Loài ............Số thôn có bệnh ........Số lượng gia súc/ gia cầm .........

Biện pháp đã thực hiện để xử lý:.............

Tổng đàn ốm chết ...............

Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính)

2. Công tác tiêm phòng

a. Tiêm phòng định kỳ

(Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã)

b. Tiêm phòng bổ sung

Nhận định về công tác tiêm phòng

1 441
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo định kỳ để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm