Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là gì?

Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin dự án sản xuất... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngàythángnăm

BÁO CÁO
Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy xác nhận ưu đãi)

I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh:

2. Tên dự án:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại:…………………… Fax:………………….. Email:…………………….

5. Thời gian dự án bắt đầu hoạt động:

6. Thời gian dự án mở rộng (nếu có):

7. Giấy xác nhận ưu đãi số:

II. Báo cáo tình hình triển khai sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

1. Tình hình hoạt động sản xuất của dự án (máy móc, dây chuyền, số lượng, chất lượng sản phẩm,...)

2. Sự thay đổi về sản phẩm đang được hưởng ưu đãi, mã HS sản phẩm (nếu có)

3. Tình hình kinh doanh của sản phẩm thuộc dự án (số lượng, doanh thu, giá trị ưu đãi nhận được,...)

4. Hoạt động liên quan đến hướng dẫn đào tạo, chuyển giao kiến thức, công nghệ của dự án

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án

6. Tình hình sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng và thiết bị có trong nước phục vụ cho dự án (nội địa hóa)

7. Tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động; Phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện dự án

8. Tình hình duy trì hoạt động Quản lý chất lượng

III. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

(Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh) kính báo (đơn vị cấp giấy xác nhận) để theo dõi, quản lý./.

TÊN TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Đại diện có thm quyền ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Mẫu báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm