Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm

1 4

Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm là gì? Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm là gì?

Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo...

2. Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm

BÁO CÁO DUY TRÌ
ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀNG NĂM

1. Tên tôi là:..................................................; Nam/Nữ........................................

2. Năm sinh:......................................; Quê quán/Quốc tịch..................................

3. Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên số:............ cấp ngày......./......./..........

4. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số:............................... cấp ngày..../.../..., thời hạn đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày..../.... /.......... đến ngày..../..../.......

5. Số giờ cập nhật kiến thức từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay (kèm theo tài liệu chứng minh về số giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức):

STT

Tên chuyên đề/ môn CNKT

Thời gian CNKT

Số giờ CNKT(*)

Cơ sở CNKT

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

X

 

x

 

Trong đó số giờ cập nhật kiến thức về kế toán, thuế Việt Nam và đạo đức nghề nghiệp về kế toán là....... giờ.

6. Thời hạn của hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (từ ngày........../........../.......... đến ngày......../......../........ hoặc không thời hạn).

7. Trong năm hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian ký kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán lần gần nhất:

 

Không thay đổi

 

Có thay đổi

8. Tình hình chấp hành pháp luật về kế toán từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay:

...............................................................................................................................

9. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét và tiếp tục duy trì việc hành nghề dịch vụ kế toán của tôi tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán....................... trong năm..........

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung đã kê khai trên đây và các tài liệu gửi kèm theo Báo cáo này.

 

Ngày..... tháng...... năm..........

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Trường hợp kế toán viên hành nghề chưa đủ giờ cập nhật kiến thức thì phải ghi rõ lý do vào cột “Ghi chú” kèm theo tài liệu chứng minh.

Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm

Mẫu báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm