Mẫu báo cáo hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình

1 26

Mẫu báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình

Mẫu báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin sản xuất... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2016/TT-BTTTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ..............

V/v báo cáo định kỳ hoạt động liêt kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1. Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình ..........

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................

- Điện thoại: ...................................................................................

- Fax: .............................................................................................

- Email (nếu có): ............................................................................

- Website (nếu có): ........................................................................

- Số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình: .......................

Cấp lần đầu ngày…. tháng…. năm….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …. ngày…. tháng…. năm….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …. ngày …. tháng…. năm….

2. Báo cáo kênh chương trình liên kết

STT

Kênh chương trình liên kết

Thời gian phát sóng của kênh chương trình liên kết

Thời điểm bắt đầu thực hiện hoạt động liên kết

(ghi cụ thể ngày, tháng, năm)

Thời lượng liên kết trên kênh

Hình thức liên kết

Thời hạn liên kết

Thông tin về đối tác liên kết

Tên đối tác

Địa chỉ

1

- Tên kênh chương trình:

- Tôn chỉ, mục đích kênh

   

Theo thời lượng của kênh chương trình VD: 24h/ ngày; 18h/ ngày

Liên kết cả kênh

     

3. Báo cáo chương trình liên kết

STT

Chương trình liên kết

Định dạng chương trình

Thời điểm phát sóng

(ghi cụ thể ngày, tháng, năm)

Thời gian phát sóng

Thời lượng phát sóng

Tỷ lệ % trong tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 trong/ ngày

Kênh phát sóng chương trình liên kết

Hình thức liên kết

Thời hạn liên kết

Thông tin về đối tác liên kết

Tên đối tác

Địa chỉ

1

- Tên chương trình:

- Nội dung

Ví dụ: Tọa đàm/ truyền hình trực tiếp/ phóng sự…

       

Ví dụ: VTV3

       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan chủ quản;

-………….;

- Lưu:

Người đứng đầu cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/ truyền hình

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình

Mẫu báo cáo về hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm