Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm là gì? Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm là gì?

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin hoạt động xuất bản...

2. Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
NHÀ XUẤT BẢN…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:..…..

..…, ngày....... tháng....... năm........

BÁO CÁO
Hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm.........

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1.Kết quả thực hiện xuất bản

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

1

Thực hiện đăng ký xuất bản

Lượt

 

1.1

Đăng ký xuất bản

XBP

 

1.2

Được xác nhận đăng ký xuất bản

XBP

 

2

Thực hiện xuất bản

 

 

2.1

Sách

Cuốn

 

Bản

 

2.2

Xuấtư bản phẩm khác (các loại lịch, áp-phích, tờ rời, tờ gấp…)

XBP

 

Bản

 

3

Tổng số nộp lưu chiểu

XBP

 

3.1

Xuất bản phẩm đã xuất bản trong kỳ báo cáo

XBP

 

Bản

 

3.2

Xuất bản phẩm đã thực hiện xuất bản trước kỳ báo cáo nhưng chưa nộp lưu chiểu

XBP

 

Bản

 

4

Tổng số xuất bản phẩm có quyết định phát hành

XBP

 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

3. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM (nếu có)

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục XBIPH;

- Cơ quan chủ quản NXB;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm