Mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ

1 6

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản báo cáo kết quả nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ là gì?

Mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, doanh nghiệp báo cáo...

2. Mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ
RA CÔNG CHÚNG

(Tên chứng chỉ quỹ……)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ….. ngày …. tháng …. năm….)

Kính gửi:Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

1.Công ty quản lý quỹ: …………………………………………………………………

Tên: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...

Fax: ……………………………………………………………………………………..

2.Ngân hàng giám sát:

Tên: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...

Fax: ……………………………………………………………………………………..

III. Chứng chỉ quỹ chào bán:

1.Tên quỹ chào bán:

2.Mệnh giá:

3.Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán/phát hành:

4.Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến :

5.Hiệu lực đăng ký chào bán/phát hành: từ ngày…/……../…….. tới ngày……./……./……….

6.Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày ……/……./…… tới ngày ……../……./……..

7.Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):

8.Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:

9.Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng chứng chỉ quỹ cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):

10.Phí bảo lãnh phát hành:

11.Đại lý phân phối:

Tên: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...

Fax: ……………………………………………………………………………………..

12.Kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ:

Đối tượng mua chứng chỉ quỹ

Giá chào bán

Số chứng chỉ quỹ chào bán

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua

Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối

Số người đăng ký mua

Số người được phân phối

Số người không được phân phối

Số chứng chỉ quỹ còn lại

Tỷ lệ chứng chỉ quỹ phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10

1. Nhà đầu tư trong nước

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhà đầu tư nước ngoài

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Tổng hợp kết quả đợt chào bán chứng chỉ quỹ:

14.Tổng số chứng chỉ quỹ đã phân phối:.., chiếm….% tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán.

15.Tổng số tiền thu được cho quỹ:………………..đồng.

16.Tổng chi phí :………………………………………………………………..đồng.

– Phí bảo lãnh phát hành:

– Phí phân phối:

– Phí tư vấn luật:

– Phí khác (nêu rõ)

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành kể cả trong và ngoài nước (đính kèm)

 

Giám đốc công ty quản lý quỹ

Mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ

Mẫu báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm