Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc được lập để báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý hoặc năm, kèm theo bản mẫu báo cáo chi tiết cụ thể cho từng bộ phận. Nội dung bản báo cáo công việc bao gồm các thông tin chi tiết về công việc, kết quả và sản phẩm cũng như đánh giá của bộ phận phụ trách công việc, hướng giải quyết cho những công việc chưa làm được...... Mời các bạn cùng xem và tải về bản báo cáo kết quả công việc tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả công việc như sau:

Mẫu báo cáo kết quả công việc
Mẫu báo cáo kết quả công việc mới nhất

Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo kết quả công việc được trình bày cụ thể dưới đây:

Mẫu 1

TÊN CÔNG TY

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

........., ngày ....tháng .....năm .....

 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên:.................................Chức vụ: .......................Bộ phận công tác:..........................................

Thời gian thực hiện: .................................Tháng:……Năm:.........

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM
(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

01/10/20...

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu 2

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ................, ngày........tháng.........năm..........

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN .....

Họ và tên: ..............................................................................................................

Bộ phận công tác: ...................................................................................................

TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1          
2          
3          
4          

Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

             NGƯỜI BÁO CÁO
Đánh giá bài viết
58 320.412
Thủ tục hành chính Xem thêm