Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

1 2.994

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả khắc phục sai lỗi trong sản xuất. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nhà sản xuất, diện tích sản xuất, địa điểm sản xuất, lỗi sai theo kết luận kiểm tra, biện pháp khắc phục... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi tại đây.

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể)

Mẫu báo cáo tổng hợp thi công bê tông cọc khoan nhồi

Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI

I. Thông tin chung:

- Tên nhà sản xuất:…………………………........................................................…………

- Địa chỉ:………………………………………………..........................................................

- Số điện thoại:………............................…… Fax: (nếu có)…………...................……….

- Diện tích sản xuất: ……….m2 hoặc.................... ha

- Địa điểm: thôn………..xã, (phường)………huyện(quận)……………..tỉnh/thành phố………

- Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP ………...............................................….

II. Kết quả khắc phục sai lỗi:

TT Sai lỗi theo kết luận kiểm tra Biện pháp khắc phục Kết quả
       
       
       
       

- Tài liệu kèm theo (nếu có): .........................................................................................

  ............, ngày...tháng...năm...
                        Đại diện nhà sản xuất
(Ký tên và đóng dấu nếu có)
Đánh giá bài viết
1 2.994
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm