Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả khám... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Huyện.............................

Hội đồng KSK NVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

..................., ngày...tháng...năm...

Báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Năm ........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng khám theo kế hoạch

2

Số lượng đã khám

3

Phân loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Nơi nhận:

- Sở Y tế ;

- Hội đồng NVQS huyện;

- Phòng Y tế huyện;

- Lưu.....

Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đánh giá bài viết
1 199
Thủ tục hành chính Xem thêm