Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả kiểm tra sức khỏe... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Huyện.............................

Xã .....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

..................., ngày...tháng...năm...

Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đợt……năm ........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch

2

Số lượng đã kiểm tra

3

Phân loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS xã;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Lưu.....

Tổ trưởng
Tổ kiểm tra sức khỏe
(Ký tên)

Mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đánh giá bài viết
1 40
Thủ tục hành chính Xem thêm