Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………

Công Đoàn……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KV……………………..

Số: /BC-TCĐN

 

…., ngày….tháng….năm…….

BÁO CÁO KẾT QUẢ

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý

 

Thực hiện Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm …...

Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng vào ngày ……. và ………….., Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, Phòng…………………….. đã tổng hợp kết quả như sau:

I. Thông tin về cán bộ lấy phiếu tín nhiệm:

1. Họ và tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện tại:…………………………………………………………

II. Thành phần lấy phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ phiếu tín nhiệm ………….           -Vắng ……………. có lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn cán bộ quản lý)

1. Gương mẫu và động viên CBVCGV thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát, năng động, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4. Có ý thức học tập chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có đủ sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn;

- Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(đã ký)

 

Đánh giá bài viết
1 6.361
Thủ tục hành chính Xem thêm