Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu

1 7

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu là gì?

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Tên Đơn vị báo cáo:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

Thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung/đàm phán giá
Quý … năm ….

(Thời gian thực hiện từ ngày …../…../………. đến ngày …../…../……)

Kính gửi: ………………………………

TT

Mã thuốc

Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm lượng

Tên thuốc

GPLH hoặc GPNK

Tên nhà thầu

Mã nhà thầu

Tên cơ sở y tế

Tỉnh/ TP

Đơn vị tính

Số lượng được phân bổ trong TTK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

A01BD

Docetaxel

80mg

 

 

 

 

 

 

Lọ

 

2

A01N1

Docetaxel

80mg

 

 

 

 

 

 

Lọ

 

3

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm