Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở là gì? Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở là gì?

Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả nghiệm thu cấp cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả nghiệm thu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

Báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày…tháng...năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Thông tin chung về công tác nghiệm thu đề án

1. Tên đề án;

2. Chủ nhiệm:

3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: nêu đầy đủ các đơn vị tham gia thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể (địa chất, địa vật lý, công trình, phân tích mẫu,...).

4. Quá trình nghiệm thu: nêu rõ đơn vị chủ trì đã tiến hành mấy đợt nghiệm thu, địa điểm, nội dung nghiệm thu.

B. Kết quả nghiệm thu

I. Đánh giá kết quả thực hiện (nếu có nhiều đơn vị tham gia thi công, có thể đánh giá riêng phần công việc của từng đơn vị)

I.1. Trình tự thi công và chất lượng thi công: Đánh giá về trình tự thi công các phương pháp, các hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu thập, xử lý và tổng hợp.

I.2. Đánh giá các kết quả đạt được, các phát hiện mới về địa chất, khoáng sản

I.3. Đánh giá chất lượng, nội dung, hình thức các sản phẩm thành lập.

II. Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy đủ của các lài liệu, chứng từ liên quan đến các khối lượng đã hoàn thành.

III. Xác nhận khối lượng và giá trị các hạng mục đạt chất lượng được nghiệm thu, đề nghị thanh toán; xác nhận các khối lượng, hạng mục thay đổi, vượt kế hoạch (nếu có) cần thiết phải thực hiện và phù hợp quy định kỹ thuật, phù hợp thực tế.

IV. Những vấn đề tồn tại

- Nêu những vấn đề tồn tại trong quá trình thi công; thu thập, xử lý, tổng hợp, thành lập tài liệu, chất lượng các sản phẩm,...

- Xác định các khối lượng không đạt yêu cầu, đề nghị không thanh toán.

V. Đánh giá chung:

- Đánh giá chung về chất lượng thi công.

- Xếp loại (trung bình, khá, tốt).

C. Kiến nghị

- Kiến nghị với đơn vị chủ trì (bổ sung, sửa chữa hoàn thiện tài liệu, chứng từ, sổ sách,...);

- Kiến nghị cơ quan quản lý nghiệm thu, thanh toán,...

Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

Mẫu báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm