Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả sơ tuyển... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Huyện.............................

Xã .....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

..................., ngày...tháng...năm...

Báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Năm ........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng phải sơ tuyển sức khỏe theo kế hoạch

2

Số lượng đã sơ tuyển

3

Số lượng đủ điều kiện khám tại tuyến huyện

4

Tổng số đã loại ra

Trong đó:

- Số lượng đề nghị miễn làm NVQS

- Lý do khác

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS xã;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Lưu.....

Tổ trưởng
Tổ sơ tuyển sức khỏe
(Ký tên)

Mẫu báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đánh giá bài viết
1 501
Thủ tục hành chính Xem thêm