Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng

1 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản báo cáo cho mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả thực hiện công tác dân tộc...

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng

UBND TỈNH/TP….
(cơ quan công tác dân tộc)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-

……..., ngày … tháng … năm

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng (quý)....

I. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN

Tổng hợp tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi nổi bật trong tháng (quý) về: sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh, di cư... (nếu có)

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC

1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của địa phương (tỉnh/thành phố)

2. Tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý

- Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết...

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện (vốn kế hoạch, vốn thực giao, vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân, một số kết quả chủ yếu...)

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện từng chính sách, chương trình, dự án.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan công tác dân tộc.

4. Đánh giá chung

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG (QUÝ) TIẾP THEO

1. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.

2. Các kiến nghị, đề xuất.

 

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc theo tháng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm