Mẫu báo cáo kết quả thực hiện

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện là gì? Mẫu báo cáo kết quả thực hiện gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện đề án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện

Báo cáo kết quả thực hiện

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày…tháng…năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

MỞ ĐẦU

- Nêu đầy đủ các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện kế hoạch năm;

- Mục tiêu, nhiệm vụ của năm kế hoạch.

I. Tình hình thực hiện

1. Các hạng mục, khối lượng đã thực hiện, tỷ lệ hoàn thành;

2. Quá trình thực hiện: nêu rõ trình tự, tiến độ thực hiện các phương pháp, khối lượng; những vấn đề phát sinh làm thay đổi khối lượng, hạng mục, trình tự, tiến độ thực hiện so với kế hoạch được phê duyệt ban đầu, nguyên nhân.

II. Kết quả đạt được

Nêu khái quát các kết quả đạt được về địa chất, khoáng sản, mức độ hoàn thành so với mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

III. Giá trị thực hiện đề nghị nghiệm thu, thanh toán

- Giải trình việc thực hiện vượt (hoặc không đạt) khối lượng theo kế hoạch được giao (nếu có);

- Lập bảng thống kê khối lượng, giá trị đã thực hiện để nghị nghiệm thu; đề nghị thanh toán.

IV. Khó khăn, bắt cập, tồn tại

Nêu các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện; các tồn tại về địa chất, khoáng sản cần giải quyết.

V. Dự kiến kế hoạch thi công bước tiếp theo

Đối với báo cáo kết quả trình nghiệm thu cuối năm cần lập kế hoạch thi công của năm tiếp theo, bao gồm: dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ; các phương pháp, khối lượng chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ dự kiến và giải quyết các tồn tại về địa chất, khoáng sản đã nêu.

KẾT LUẬN

- Xác định mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao; các kết quả chính đã đạt được,

- Kiến nghị cấp thẩm quyền về giải quyết những khó khăn, bất cập nêu trên.

Phụ lục kèm theo: Thống kê các tài liệu, sản phẩm đã thành lập theo quy định trình Hội đồng nghiệm thu.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm