Báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá giáo viên mầm non

Báo cáo kết quả đánh giá giáo viên mầm non cho cơ sở giáo dục

Dưới đây là 2 biểu mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên mầm non dành cho cơ sở giáo dục và phòng đào tạo. Sau đây là nội dung chi tiết các mẫu báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………

(Dành cho cơ sở giáo dục mầm non)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...
TRƯỜNG ……………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………

1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Năm học thực hiện tự đánh giá (chu kỳ một năm một lần): Báo cáo theo mục 1.

- Năm học cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đánh giá (chu kỳ hai năm một lần): Báo cáo theo mục 1 và mục 2

Báo cáo kết quả đánh giá giáo viên mầm non cho phòng giáo dục

BIỂU MẪU 02

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ……….

(Dành cho phòng giáo dục và đào tạo)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………

1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên

Cấp học

Tổng s giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Mầm non

Tổng s

2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non

Cấp học

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Mầm non

Tổng số

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký, đóng du)

Ghi chú:

- Năm học thực hiện tự đánh giá (chu kỳ một năm một lần): Báo cáo theo mục 1.

- Năm học cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đánh giá (chu kỳ hai năm một lần): Báo cáo theo mục 1 và mục 2

Đánh giá bài viết
1 1.847
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm