Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

1 3

Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác là gì?

Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả xác nhận nguyên liệu...

2. Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

[TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN]
[TÊN TỔ CHỨC QUẢN LÝ
CẢNG CÁ]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........../BC-.........

......., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Kính gửi: ...........................................

[Tên tổ chức quản lý cảng cá] báo cáo kết quả thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tháng ........... năm .............. như sau:

1. Kết quả thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (theo Bảng tổng hợp kết quả thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác kèm theo):

2. Các trường hợp vi phạm:

3. Những khó khăn, vướng mắc:

4. Đề xuất, kiến nghị:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Mẫu báo cáo kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm