Mẫu báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

1 16

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Mẫu báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mẫu nêu rõ kết quả công nhận... Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN ......
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ (1).........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.....(2)....., ngày ... tháng .... năm ....

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Trong các ngày từ ........... đến ngày ............ tháng ............ năm ............….

Hội đồng giáo sư (1) ....................................................................................

đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

A. NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên.

2. Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (có danh sách kèm theo).

Số hồ sơ Hội đồng đã thẩm định: Ứng viên chức danh GS: ,

Ứng viên chức danh PGS:

Số ứng viên đạt yêu cầu: Chức danh GS: ...................., Chức danh PGS:

3. Hội đồng nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên (có danh sách kèm theo).

4. Hội đồng đánh giá trình độ thành thạo ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên (có danh sách kèm theo):

Số ứng viên Hội đồng đã đánh giá: Ứng viên chức danh GS: ,

Ứng viên chức danh PGS:

Số ứng viên đạt yêu cầu: Chức danh GS: ...................., Chức danh PGS:

5. Hội đồng biểu quyết danh sách các ứng viên đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm.

6. Hội đồng bỏ phiếu kín tín nhiệm và công bố kết quả kiểm phiếu.

7. Hội đồng thông qua biên bản họp và các kiến nghị.

B. KẾT QUẢ XÉT

1. Về chức danh GS (Có biên bản kiểm phiếu và phiếu tín nhiệm kèm theo):

- Số ứng viên có hồ sơ đăng ký: .................. người

- Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: ................, tỷ lệ %: .....................

- Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: .............., tỷ lệ %: ............

(Danh sách và lý do đối với từng ứng viên)

- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ....................., tỷ lệ %: .................

- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ..................., tỷ lệ %: ........

2. Về chức danh PGS (Có biên bản kiểm phiếu và phiếu tín nhiệm kèm theo):

- Số ứng viên có hồ sơ đăng ký: .................người

- Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: ......................., tỷ lệ %: ...............

- Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: ....................., tỷ lệ %: ......

(Danh sách và lý do đối với từng ứng viên)

- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ..........................., tỷ lệ %: ............

- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: ......................, tỷ lệ %: ......

C. KẾT LUẬN CHUNG

1. Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh:

- Giáo sư: ..............................người

- Phó giáo sư: .......................người

(có danh sách (3) và các bản trích ngang kèm theo).

2. Danh sách (4) các ứng viên không được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh vì không đủ điều kiện đưa vào tín nhiệm (ghi rõ lí do) hoặc không đủ phiếu tín nhiệm (ghi rõ số phiếu tín nhiệm/tổng số thành viên có mặt/tổng số thành viên Hội đồng).

3. Những ý kiến khác.

4. Những kiến nghị của HĐGS cơ sở/ngành, liên ngành về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Báo cáo này đã được thông qua Hội đồng./.ỦY VIÊN THƯ KÝ
(Ghi rõ họ tên và ký)

....(2)...., ngày .... tháng .... năm ....
T/M HĐGS CƠ SỞ/NGÀNH, LIÊN NGÀNH .........
CHỦ TỊCH
(Ghi rõ họ tên và ký)

Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng giáo sư cơ sở/Hội đồng giáo sư ngành.

(2) Địa danh.

(3) Danh sách ứng viên được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm ...

Báo cáo kết quả xét công nhận chức danh

Mẫu báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc mẫu bản báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc biểu mẫu giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo tại đây.

Đánh giá bài viết
1 16
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm