Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư dự án. Báo cáo kết thúc giải ngân bao gồm số tiền ngoại tệ, số tiền quy ra Việt Nam đồng, ngày giải ngân.... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 111/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại đây.

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

Cơ quan chủ quản: Phụ lục 06
Chủ dự án:......... Nguồn vốn:
Tên dự án: ................................................

BÁO CÁO KẾT THÚC RÚT VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Đơn rút vốn Ngày nhà tài trợ giải ngân Số tiền ngoại tệ Tỷ giá Quy VNĐ Phương thức giải ngân Ghi chú
....
....
Tổng năm 20...
....
....
Tổng năm 20...
....
....
Tổng số
Ngày ..... tháng ..... năm .....
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 97
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm