Mẫu báo cáo khai thác thủy sản

1 12

Mẫu báo cáo khai thác thủy sản là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo khai thác thủy sản là gì?

Mẫu báo cáo khai thác thủy sản là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc khai thác thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin khai thác thủy sản...

2. Mẫu báo cáo khai thác thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN

CHUYẾN SỐ: ........../năm .....................

Từ ngày .../ .../ ...đến ngày .../ .../ ...

1. Họ và tên chủ tàu/thuyền trưởng: ...............................................................................

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Số đăng ký tàu: ........................................... ; 4. Tổng công suất máy chính: ............ CV

5. Chiều dài lớn nhất của tàu: ..................................................................................... m

6. Nghề khai thác thủy sản: ..................... ; 7. Tổng số lao động: ......................... người

8. Số ngày thực tế khai thác: ................... ; 9. Số mẻ lưới trong chuyến: ......................

10. Ngư trường khai thác chính:

Vịnh Bắc Bộ □; Trung Bộ □; Đông Nam Bộ □; Tây Nam Bộ □; Giữa biển Đông □

11. Tổng sản lượng khai thác thủy sản: ..................................................................... kg

Chi tiết các nhóm thủy sản khai thác chính:

TT

Tên loài thủy sản

Sản lượng (kg)

TT

Tên loài thủy sản

Sản lượng (kg)

1

 

 

7

 

 

2

 

 

8

 

 

3

 

 

9

 

 

4

 

 

10

 

 

5

 

 

11

 

 

6

 

 

12

 

 

 

Người báo cáo
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo khai thác thủy sản

Mẫu báo cáo khai thác thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm