Mẫu số BC21/AC - Mẫu báo cáo mất hóa đơn

2 14.371

Mẫu số BC21/AC - Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo mất hóa đơn tại đây.

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Mẫu cam kết về quy định sử dụng hóa đơn

Mẫu số BC21/AC - Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Nội dung cơ bản của Mẫu số BC21/AC - Mẫu báo cáo mất hóa đơn như sau:

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           -----------------------------

 Mẫu số: BC21/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

                                                 ........., ngày.........tháng.........năm 20......

  BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:...........................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Hồi........giờ........ngày........tháng........năm........, (tổ chức, cá nhân) phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

AA/14T

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: ............................................................................................

………………………………………………………………………………………….............................

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Đánh giá bài viết
2 14.371
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm