Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích

1 4

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích là gì? Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích là gì?

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU CÔNG ÍCH

Kỳ báo cáo: Quý..../Năm...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng được áp dụng chính sách giá cước dịch vụ viễn thông công ích (1)

Doanh thu đã nhận được từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng được áp dụng chính sách giá cước dịch vụ viễn thông công ích (2)

Tổng

(3=1+2)

Ghi chú

 

 

 

 

Tôi cam đoan các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

…….., ngày……tháng…..năm……
Đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu công ích

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm