Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

1 4

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông là gì? Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông là gì?

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin nghiệp vụ thuyết minh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kỳ báo cáo: Quý..../Năm...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

Doanh thu khách hàng

Chênh lệch thanh toán trong nước

Chênh lệch thanh toán quốc tế

Doanh thu công ích

Tổng

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

…….., ngày……tháng…..năm……
Đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm