Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán

1 3

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán là gì? Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán là gì?

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin nghiệp vụ thuyết minh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU TRONG NƯỚC VÀ CHÊNH LỆCH THANH TOÁN TRONG NƯỚC

Kỳ báo cáo: Quý..../Năm...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dịch vụ viễn thông (*)

Doanh thu (1)

Chi phí (2)

Chênh lệch (1) - (2)

Ghi chú

1.

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

 

 

 

 

a

Dịch vụ điện thoại

 

 

 

 

b

Dịch vụ truyền số liệu

 

 

 

 

c

Dịch vụ truyền hình ảnh

 

 

 

 

d

Dịch vụ hội nghị truyền hình

 

 

 

 

đ

Dịch vụ kênh thuê riêng

 

 

 

 

e

Dịch vụ kết nối Internet

 

 

 

 

2.

Dịch vụ thông tin di động mặt đất

 

 

 

 

2.1

Dịch vụ cơ bản

 

 

 

 

a

Dịch vụ điện thoại

 

 

 

 

b

Dịch vụ nhắn tin

 

 

 

 

2.2

Dịch vụ giá trị gia tăng

 

 

 

 

a

Dịch vụ truy nhập Internet

 

 

 

 

2.3

Dịch vụ cộng thêm

 

 

 

 

3.

Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh

 

 

 

 

4.

Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh

 

 

 

 

5.

Dịch vụ viễn thông di động hàng hải

 

 

 

 

6.

Dịch vụ viễn thông di động hàng không

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

(*)Tên dịch vụ viễn thông bao gồm các dịch vụ viễn thông được liệt kê tại Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phân loại dịch vụ viễn thông

Tôi cam đoan các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

…….., ngày……tháng…..năm……
Đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm